Algemene voorwaarden Boolean bv

1.1 BOOLEAN BV (hierna: “BOOLEAN”) is gekend in de KBO onder het nummer 0769.717.863 en heeft haar maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Hortstraat 30A. De communicatie met BOOLEAN verloopt via het e-mailadres info@booleanbv.be, behoudens wanneer dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
1.2 Door het ondertekenen van de offerte gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en erkent deze te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen van BOOLEAN in het kader van haar handelsactiviteit. Voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.
1.3 BOOLEAN zal de diensten, conform de overeenkomst, naar behoren en zorgvuldig uitvoeren.
1.4 Het Belgisch recht is van toepassing op iedere overeenkomst tussen BOOLEAN en de klant. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd om te oordelen over een geschil omtrent een overeenkomst of een factuur zoals bepaald in deze offertevoorwaarden.
2.1 Voor het opstellen van de offerte verbindt de klant zich ertoe om al de noodzakelijke informatie voor de uit te voeren werken aan BOOLEAN mee te delen. BOOLEAN behoudt zich het recht voor om de offerte aan te passen na ontvangst van nieuwe informatie van de klant. BOOLEAN zal de offerte per e-mail overmaken aan de klant.
2.2 De geldigheidsduur van de offerte wordt uitdrukkelijk op de voorzijde bepaald. Na afloop van deze termijn kan de klant geen aanspraak meer maken op de in de initiële offerte vermelde prijs.
2.3 Bij annulatie van de offerte door de klant, is BOOLEAN gerechtigd om 50% van het voorziene bedrag in rekening te brengen.
3.1 Het uurtarief van BOOLEAN wordt bij iedere opdracht specifiek vermeld op de voorzijde van de offerte. Indien er meerwerken uitgevoerd moeten worden, dan wordt uurtarief zoals vermeld op de offerte in rekening gebracht.
3.2 In bepaalde gevallen werkt BOOLEAN met een prepaid systeem waarbij de klant zich ertoe verbindt om een pakket met een bepaald aantal uren aan te kopen. Wanneer de uren van het pakket opgebruikt zijn, zal BOOLEAN haar werkzaamheden slechts verderzetten na ontvangst van de betaling van een nieuw prepaidpakket.
3.3 BOOLEAN kan bij aanvang van de opdracht een voorschot in rekening brengen. Dit wordt alzo vermeld op de offerte. De dienstverlening wordt na de oplevering gefactureerd. Indien BOOLEAN twijfelt aan de solvabiliteit van de klant, heeft zij het recht om een bijkomende betaling te vorderen als zekerheid.
3.4 Ieder protest dient binnen de veertien dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan BOOLEAN. Ieder aangetekend schrijven later dan veertien dagen na de factuurdatum, wordt als laattijdig beschouwd.
3.5 De betalingstermijn wordt aan de voorzijde van iedere factuur vermeld. Iedere betaling na deze vervaldatum leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot een verhoging
van het factuur met de intresten aan de intrestvoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarenboven wordt er bij een niet-tijdige betaling een forfaitair bedrag van 10% van de hoofdsom in rekening gebracht, met een minimum van 250 euro.
3.6 In het geval van niet-betaling van een factuur, behoudt BOOLEAN zich het recht voor om haar prestaties op te schorten tot op het ogenblik van de ontvangst van de betaling. De klant kan voor het niet-naleven van de planning als gevolg van een opschorting van de prestaties door BOOLEAN na niet-betaling van de factuur, geen aanspraak maken op een vergoeding.
4.1 Er wordt in onderling overleg tussen partijen bepaald wanneer de oplevering van de software zal plaatsvinden. De software wordt als opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra de klant heeft bevestigd dat deze naar behoren functioneert. De klant verbindt zich ertoe om de faciliteiten te voorzien zodat de software naar behoren kan werken.
4.2 De klant is ertoe gehouden om eventuele problemen of tekortkomingen uiterlijk op het ogenblik van de oplevering aan BOOLEAN te melden. BOOLEAN verbindt zich ertoe om haar product aan te passen zodat het wel naar behoren werkt, op voorwaarde dat de klant de juiste informatie heeft verschaft voorafgaandelijk aan de start van de opdracht.
4.3 BOOLEAN zal er niet toe gehouden kunnen worden om aanpassingen aan de software uit te voeren bij een oneigenlijk of verkeerdelijk gebruik van de software door de klant, bij een aanpassing in de operationele omgeving of door een storing die veroorzaakt is door de klant.
5.1 De klant heeft het recht om de software te gebruiken voor de aangeduide toestellen en dit louter ten behoeve van de onderneming. De klant mag de software niet kopiëren zonder toestemming van BOOLEAN. Het is de klant niet toegestaan om een onderdeel van de software of de software als dusdanig te verkopen, te verhuren of over te dragen aan een derde. De klant mag enkel de software verkopen indien deze behoort tot een onderdeel van de onderneming dat aan een derde verkocht wordt en waarvan dus de software een essentieel bestanddeel uitmaakt. In voorkomend geval zal de klant BOOLEAN op de hoogte brengen.
5.2 Bij overtreding van deze bepalingen inzake het gebruiksrecht en dus wanneer de klant zonder voorafgaande toestemming van BOOLEAN de software kopieert of verkoopt/overdraagt aan
derden, is de klant ertoe gehouden om aan BOOLEAN een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan het totaalbedrag voor dit project, vermeerderd met 50%. Deze bepalingen gelden onverminderd de schadevergoedingen die de klant moet betalen ingevolge inbreuken op licentieovereenkomsten of eigendomsrechten van derden.
6.1 BOOLEAN kan enkel gehouden zijn de schade te vergoeden die het gevolg is van een tekortkoming in de intellectuele prestaties van BOOLEAN. De klant dient het bewijs te leveren van de schade en van het oorzakelijk verband met de fout die toerekenbaar is aan BOOLEAN.
6.2 BOOLEAN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet-correcte werking van de software wanneer dit te wijten is aan handelingen van de klant of wanneer bij aanvang van de opdracht niet de noodzakelijke informatie werd verstrekt.
6.3 BOOLEAN kan in ieder geval enkel gehouden zijn tot vergoeding van de werkelijke schade van de klant voor zover dit het geval is van een beroepsfout. Iedere andere schade is niet toerekenbaar aan BOOLEAN en zal dan ook geen aanleiding geven tot een vergoeding van BOOLEAN.
6.2 Eventuele problemen die zouden ontstaan na de oplevering dienen binnen 48u na het ontstaan ervan ter kennis gebracht te worden aan BOOLEAN via het e-mailadres info@booleanbv.be. Een laattijdige kennisgeving van eventuele problemen aan BOOLEAN wordt niet aanvaard. In voorkomend geval kan BOOLEAN niet gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding bij een laattijdige kennisgeving van de problemen.
7.1. De facturen zijn betaalbaar binnen de vooropgestelde betalingstermijn vermeld op de voorzijde van de factuur.
7.2 Iedere betaling na deze vervaldatum leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot een verhoging van het factuur met de intresten aan de intrestvoet
bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de vervaldatum van de factuur.
7.3 Daarenboven wordt er bij een niet-tijdige betaling een forfaitair bedrag van 10% van de hoofdsom in rekening gebracht, met een minimum van 250 euro.
7.4 Ieder protest dient binnen de veertien dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan BOOLEAN. Ieder aangetekend schrijven later dan
veertien dagen na de factuurdatum, wordt als laattijdig beschouwd.
7.5 Het Belgisch recht is van toepassing op iedere overeenkomst en factuur tussen BOOLEAN en de klant. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd om te oordelen over een geschil omtrent een overeenkomst of een factuur tussen BOOLEAN en de klant.
8.1 Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord
8.2 Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van Boolean tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment van verkoop van het goed.
8.3 De koper dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door BOOLEAN op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.